Su Arıtma Sistemi

Su Arıtma Sistemi

İnsan nüfusunun ve sanayileşmenin giderek artması ile su kaynaklarının daha hızlı tüketilmesi ve daha çok kirlenmesi sorunları gündeme gelmiştir. Bu durumda hem insanlık hem de doğa için su arıtımı teknolojilerine ihtiyaç duyulmuştur.

Filtrasyon gibi zaten doğada kendiliğinden gerçekleşen arıtma yöntemleri örnek alınarak daha verimli teknolojiler tasarlanmaya başlanmıştır. Su Arıtma, suyu gereken kullanım alanına uygun hale getirmek için kullanılır. Suyun kalitesini arttıran herhangi bir süreç arıtma olarak adlandırılabilir.

Arıtma yöntemleri mekanik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler olarak ayrılır. Bu yöntemlerle suda bulunan istenmeyen maddeler ve kirleticiler sudan ayrıştırılır ve su son kullanıma hazır hale getirilir. Son kullanım amaçları içme, sulama, endüstriyel su ihtiyacı, rekreasyonel kullanım vb. olabilir. Bunlara göre arıtma gereksinimi artar ya da azalır. Aynı şekilde bu gereksinim su kaynağına göre de değişim gösterir.

water-orta-logo-beyaz

İçme Suyu Arıtma

İçme suyu arıtma prosesleri, kirleticilerin ham sudan ayrılması ve insan tüketimi için zararsız hale getirilmesi için kullanılır. Bu uygulamada sudan ayrıştırılan maddeler; askıda katı madde, bakteri, alg, virüs, mantar ve istenmeyen mineraller olabilir. Giderilmesi gereken maddelere göre başlıca kullanılan prosesler aşağıda verilmiştir.

 

Bileşenler                               Prosesler

Bulanıklık ve partiküller        Koagülasyon (pıhtılaşma), Flokülasyon(topaklanma), Sedimentasyon, Filtrasyon

Çözünmüş inorganikler          Yumuşatma, Havalandırma, Membran Filtrasyonu

Patojenler                               Sedimentasyon, Filtrasyon, Dezenfeksiyon

Çözünmüş organikler             Membran Filtrasyonu, Adsorpsiyon

 

 

Tuzlu su ya da deniz suyu da içme suyu üretiminde kullanılabilir. Bu durumda genelde ters ozmos ve distilasyon yöntemleri kullanılır. Desalinasyon (tuzsuzlaştırma) genelde su sıkıntısı çeken ülkelerde ve uzun süre denizde kalan gemilerde yaygındır.

water-orta-logo-beyaz

Atık Su Arıtma

Atık Su Arıtımı, evsel ve endüstriyel atık suların geri kullanıma veya doğaya deşarjına uygun hale getirilmesidir. Arıtım genellikle havalandırma, aktif çamur sistemleri, membran biyoreaktörleri veya yavaş kum filtresi gibi biyolojik proseslerle sağlanır. Akım şeması genel olarak su ve katıların ayrıldığı sedimantasyonla başlar, daha sonra çözünmüş maddenin biyolojik flok olarak katılaşmasıyla devam eder ve son çöktürmeyle istenilen saflıkta su edilmesiyle sona erer. Doğru arıtmayla endüstriyel suların büyük çoğunluğunun tekrar kullanıma sokulması mümkündür.

Atık su arıtma prosesleri aşağıdakiler gibidir.

Ön Arıtma                              Izgaralar, Kum Tutucu, Yağ ve Gres Tutucu, Ön Çöktürme Havuzu,

İkincil Arıtma                        Aktif Çamur Prosesleri, Havalandırmalı Lagünler, Aerobik Çürütme, Damlatmalı Filtreler, Dönen Biodiskler, Paket Yataklı Reaktörler, Son Çöktürme Havuzu

Üçüncül Arıtma                     Dezenfeksiyon

Arıtma sonucu olan çamur ise bir takım yöntemlerle bertaraf edilebilir; yoğunlaştırma, stabilizasyon, şartlandırma, dezenfeksiyon ve susuzlaştırma, ısıl kurutma, termal azaltma yöntemlerine tabi tutulabilir. Bunlardan sonra nihai bertaraf için dağıtım ve pazarlama, kimyasal sabitleme, düzenli depolama ve lagünlerde biriktirme gibi alternatifler mevcuttur.